Đang Thực Hiện

Porting CryptoJS to .net

Need to have the CryptoJS functionality built as a library on .net, so that .net applications can make use of them via server-side calls.

Kĩ năng: ASP.NET, Lập trình C#, .NET, JavaScript, Mật mã

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #29925389