Đã Đóng

Slice PSD into a .ASPX file

Take a PSD and slice it into an [url removed, login to view] file (*.ASPX)

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: slice psd aspx, psd aspx, psd slice , psd net, file psd, asp net psd, psd asp net, psd, asp aspx, asp file, asp psd, psd file slice, psd asp, slice psd file, asp net slice, net file, psd file, slice psd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saint-Hubert, Canada

Mã Dự Án: #31315