Đang Thực Hiện

124896 Time in asp.net

hello everyone.

I am wondering how to display the server time in asp.net.

In asp it used to be % =now %

What is it in [url removed, login to view]

Can anyone help me?

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP

Xem nhiều hơn: what is asp.net, net display, net time, time asp net, time asp, display time, server time

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1871062