Đang Thực Hiện

8940 Tomoye clone

i need a clone of the tomoye application for community of practice or sommething equivalent. looking for allready developped application that can talk with sahrepoint portal

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, HTML, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: net application clone, community portal clone, asp community portal, clone community portal, portal asp community, application clone, clone portal, clone application, portal clone, community clone

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét )

Mã Dự Án: #1759807