Đã Đóng

Web revamp from ASP to .NET

We would like to revamp our website from ASP to .NET Core based technology as well AdminLTE as its front-end

Kĩ năng: ASP.NET, Microsoft SQL Server, ASP, .NET Core, JavaScript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tangerang, Indonesia

ID dự án: #31898048

17 freelancer chào giá trung bình$4197 cho công việc này

(176 Nhận xét)
8.7
(71 Nhận xét)
8.3
(63 Nhận xét)
7.9
(82 Nhận xét)
8.4
(47 Nhận xét)
7.3
(94 Nhận xét)
7.5
(249 Nhận xét)
7.8
(24 Nhận xét)
7.5
(43 Nhận xét)
7.4
(10 Nhận xét)
6.9
(75 Nhận xét)
7.0
(62 Nhận xét)
6.7
(28 Nhận xét)
6.6
(14 Nhận xét)
5.4
(6 Nhận xét)
4.6
(14 Nhận xét)
4.6
(0 Nhận xét)
0.0