Đã hoàn thành

148828 Asp script needs to be fixed

Existing .asp script needs to be fixed / reinstalled on the website. Quick job for a .asp expert.

Must also have skype instant messanger so can disucss easily.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: messanger, fixed, expert asp, quick install script, skype install, install script existing website, install asp script, skype website script, script skype website, instant messanger, asp script, skype asp script, skype script website, quick asp, messanger script, asp expert

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895007

Đã trao cho:

shmaiUK

Open PMB for disccusion. Regards,

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0