Đang Thực Hiện

154680 clone scripts development

hello all

I want a clone scripts of [url removed, login to view] please chek the link I want good knowedge of asp./mssql

the both part it's just a bidding site with CMS

should be located in india

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CSS, SQL

Xem nhiều hơn: prosper com, prosper, mssql cms, cms india, sql cms, com prosper, asp sql cms, site cms clone, clone prosper, asp mssql cms, prosper com clone, cms mssql, clone prosper com, bidding development, sql scripts, clone site scripts, clone india, clone sql, sql sql scripts, mssql scripts, asp mssql development, india development, bidding site clone, prosper site, bidding asp sql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

ID dự án: #1900864