Đang Thực Hiện

141517 admin assistance 2-5 hr/wk

At this time we are only looking to ScriptLance for the right individual to assist with administrative tasks a few hours a week.

1. Data entry

2. Organizational skills

3. Executive support experience

4. Communication English

We are a Web firm based in the US.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, ASP, Nhập liệu, Tiếp thị, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: web 2.0 skills, support admin, Organizational skills , 5 scriptlance, administrative skills, admin skills, wk, Hr executive , data entry assistance, admin assistance, admin web data, administrative tasks, web administrative support, web based data entry system, administrative support data entry, assistance communication, admin support data entry, web admin support, system admin support, data communication system, assistance data

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1887692