Đang Thực Hiện

4117 Match Style (.xsl)

Change the style of [url removed, login to view] to match that of [url removed, login to view] This includes: - Matching the fonts, colours and border of the header - Matching the fonts, colours and border of the body - Matching the alternating colour of the body The style is contained in a .xsl file, so you must be able to edit in code.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: uk style, match, xsl design, asp match, match header website, design match, style change

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét )

ID dự án: #1754986