Đang Thực Hiện

4937 Craiglist ASAP

Need script for multiple postings/cities on Craigs. Must avoid getting banned. Prefer web based

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Python, XML

Xem nhiều hơn: cities xml, craigs cities, craiglist cities, multiple postings, craiglist asp, craiglist postings, getting banned craiglist, craigs postings, craiglist multiple, script craiglist, craiglist script

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Sunny Isles Beach, United States

ID dự án: #1755807