Đã Đóng

Project Server OLAP Extension

Extension of Project Server 2003 OLAP cube to add 120 Enterprise Custom Fields.

Kĩ năng: .NET, ASP, Visual Basic, Màn hình Windows, XML

Xem nhiều hơn: server, server 2003, project, project c++, project add, olap, extension, cube, c++ server, cube olap, custom extension, project pending, enterprise project, server xml, xml olap, 120, 2003 server, cube xml, xml server project, add project, project extension, asp xml project, cube project, xml asp project, xml project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #19966