Đã hoàn thành

tetris with emu8086

Được trao cho:

ne0ph0enix

Hi. I can help you to write the code you need. I have experience programming in assembly language. Habilidades y experiencia relevante Assembly programming for x86 Htos propuestos $90 USD - Project milestone

$90 USD trong 10 ngày
(69 Đánh Giá)
5.3