Đang Thực Hiện

AsteriskNow SIP Trunk

I need help to get a SIP trunk working from Broadvoice. All that I am receiving is a fast busy when trying to dial out/in.

AsteriskNow 1.7.1

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: asterisknow sip trunk, sip trunk asterisknow, trunk sip, sip trunk, sip dial, broadvoice, trunk pbx asterisk, pbx sip, asterisknow trunk, need pbx, trunk sip asterisk, asterisk trunk sip, need sip, asterisk sip trunk, trunk, sip trunk asterisk, trunk asterisk, sip asterisknow, dial asterisk, asterisknow add sip trunk, asterisknow, asterisknow sip working, dial sip asterisk, asterisknow working, trying sip

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Marshfield, United States

Mã Dự Án: #1037531

Đã trao cho:

nasirbest

Ready to do

$30 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
5.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

aneelmahmood

Hello, Please check pm for further details...

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
5.0
droancea

hi. check PMB please

$90 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
4.0
enkillar2

Hi there, I can help you. Please send me the server information. Regards

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.6
gtanetwork

You will want to read this PMB.

$75 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0