Đã hoàn thành

Emergency work on a Asterisk server whose T1 Card is having issues

Được trao cho:

FranMercedesG

Hi, Im asterisk expert (look my profile), I cna help you to setup your dahdi and T1 on your asterisk server, Im ready to start now, ping me for more details.....

$200 USD trong 1 ngày
(52 Đánh Giá)
5.5