Đã Đóng

need software developer

Job Description:

voice broadcasting, automations call , IVR set up software with help of SIM card IVR device

Kĩ năng: Asterisk PBX, VoIP, Voice Talent, Kiến trúc phần mềm, Android

Địa điểm: Bengaluru, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #36250276