Đã hoàn thành

3cx part 3

need help registering extension ...

Install VPN

Asterisk istalled and register to call centric

2 register Ip phone 7940

3 Register softphones

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: pbx ip, vpn asterisk, call pbx, 7940 pbx, asterisk call extension, register 3cx 7940, need pbx, centric, 3cx phone, 3cx, 3cx asterisk pbx, 3cx asterisk, asterisk vpn, extension pbx, pbx extension, vpn phone, trixbox phone register, read phone number call back asterisk php, read phone number call back asterisk, pbx vpn, IP PBX, install vpn, 7940 registering, 7940 asterisk register, asterisk pbx 7940

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Pasadena, United States

Mã Dự Án: #1676162

Đã trao cho:

XSeletron

Please see the PMB

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3