Đang Thực Hiện

Private job for "Meral"

Hello Alexander, This project is in response to the configuration of DID's and sip calls we discussed.

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: sip calls, asterisk configuration, pbx sip, asterisk pbx project, asterisk meral, pbx configuration, pbx project, project pbx, configuration asterisk, asterisk hello, asterisk pbx job, response job, mobile sip calls blackberry, meral asterisk, outlook sip calls, sip calls software mobile, sip calls windows mobile, asterisk pbx configuration, sip calls outlook, post private job, delphi sip calls

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) columbia, United States

Mã Dự Án: #1639538

Đã trao cho:

meral

as discusses.

$250 USD trong 10 ngày
(67 Đánh Giá)
7.4