Đã Hủy

Audio Player

Hi, I am wondering if you can build a simple custom audio player for a php website? I can provide more details if you think you can do this. Best regards, Alan.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: alan, custom audio, audio player php website, php audio, simple php player, audio player website, simple audio player, php audio player, custom audio player, custom website player, simple audio, simple website player, simple player, simple player website, player custom, best regards languages, best regards italian translation, bye best regards portuguese, best regards italian, custom player, audio php, best regards german, spanish best regards, best regards translation russian, best regards animation

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Blackrock, Ireland

Mã Dự Án: #1603375

1 freelancer đang chào giá trung bình €60 cho công việc này

NickolaS

Hired by the Employer

€60 EUR trong 3 ngày
(331 Đánh Giá)
7.5