Đã Đóng

We are looking for Southern Qiandong Miao native people for Audio review project

We have a new project for audio quality checking we are looking for Southern Qiandong Miao native people. We need you to review videos and audio checking from YouTube.

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Dịch vụ video, Voice Talent, Audio Ads, Audio Editing, Explainer Videos, Freelance, Đánh giá, Social Video Marketing, Unboxing Videos, Video Ads, Biên tập video, Video Post-editing, Sản xuất video, Đăng tải video, Kỹ thuật Video, Trợ lí trực tuyến, YouTube Video Editing

Địa điểm: Guiyang, China

Về khách hàng:
( 19 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #34381728