Đã hoàn thành

create music melody

Được trao cho:

$35 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

talhadogar

Hello, I've read your project description and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to discuss this project further and proceed accordingly. Please check my Freelancer fe Thêm

$35 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0