Đã Đóng

need an architect

53 freelancer chào giá trung bình$371 cho công việc này

(434 Nhận xét)
9.5
(78 Nhận xét)
8.1
(641 Nhận xét)
7.9
(120 Nhận xét)
7.8
(237 Nhận xét)
8.0
(131 Nhận xét)
7.5
(148 Nhận xét)
7.3
(81 Nhận xét)
7.2
(322 Nhận xét)
7.3
(68 Nhận xét)
7.0
(77 Nhận xét)
7.1
(59 Nhận xét)
6.8
(39 Nhận xét)
6.7
(95 Nhận xét)
7.0
(113 Nhận xét)
6.7
(20 Nhận xét)
6.4
(43 Nhận xét)
6.1
(43 Nhận xét)
6.2
(30 Nhận xét)
6.3
(88 Nhận xét)
5.8