Đã Trao

Automatic OCR

i'm looking for a programmer to write a captcha (ocr) recognition for special captcha type,looking with source code,and the application should be webbased,

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: ocr, ocr application, captcha ocr source, captcha special, ocr captcha source code, ocr recognition source code, code ocr, captcha ocr recognition, type automatic captcha, source code ocr, automatic captcha, captcha ocr source code, ocr captcha source, webbased application, webbased, ocr code, code captcha recognition, special captcha, captcha f, ocr source, captcha recognition ocr, source code tray application, captcha recognition source code, ocr captcha recognition, captcha ocr code

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Banglore, India

Mã Dự Án: #1614854

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

abbasitech

Hired by the Employer

$300 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0