Đang Thực Hiện

Azure databricks

2 freelancer chào giá trung bình₹13195 cho công việc này

sumitdwivedi565

Hi, I am an expert Azure data engineer in Data bricks, data factory and python with more than 8 years of experience. Let me know if you want to hire me.

₹13889 INR trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
(0 Nhận xét)
0.0