Đã Đóng

microsoft azure devops

3 freelancer chào giá trung bình ₹583/giờ cho công việc này

(1 Nhận xét)
2.4
(3 Nhận xét)
1.9
giitsolutions06

Azure: We are very familiar and experienced with Azure networking components, Azure DevOps, and Terraform. We have hands on experience with Azure and have worked with many of the IaaS components such as VMs, Vnets, AD Thêm

₹400 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0