Đã Đóng

Sonar cloud issues

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

negiveer227

Hello, I am a Cloud Engineer/Server Admin with 5 years of experience in IT infrastructure and managing Cloud, I am specialized in Cloud Computing AWS and Azure, Windows, Linux, Office365, MSSQL DBA, PowerShell scriptin Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
0.2