Đã Đóng

Visual Basic Modified card-dealing program

Visual Basic

Modify the program attached so that the card-dealing method deals a five-card poker hand. Then write the following additional methods:

a) Determine the hand contains a pair

b) Determine the hand contains two pairs

c) Determine the hand contains three of a kind (e.g., three jacks)

d) Determine the hand contains four of a kind (e.g., four aces)

e) Determine the hand contains a flush (i.e., all five cards of the same suit)

f) Determine the hand contains a straight (i.e., five cards of consecutive face value)

g) Determine the hand contains a full house ( i.e., two cards of one face value and three cards of another face value)

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Thiết kế trò chơi, Visual Basic

Xem thêm: card dealing program, dealing cards visual basic, visual basic card dealing, program dealing cards straight, visual basic modified, visual, visual basic, visual b, modified, jacks, e card, cards program, consecutive, program basic, deals hand, program write, poker cards, program visual, ghegeman3, dealing, program hand, poker hand, visual program, program visual basic, poker full house

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Toledo, United States

Mã Dự Án: #1037743

6 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

nusratbd

Hi, I am ready to start.

$100 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
takitsolutions

Hi there, I am a professional .net programmer and can easily deliver the solution. Regards

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
roohmadi

please, check your PM.

$100 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sakalyim

Be done in 5days

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
freeagent11

hi, .net developer here. regards.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mshahid786

hi Please check my personal message for bid details.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0