Đã Đóng

Visual Basic Modified card-dealing program

Visual Basic

Modify the program attached so that the card-dealing method deals a five-card poker hand. Then write the following additional methods:

a) Determine the hand contains a pair

b) Determine the hand contains two pairs

c) Determine the hand contains three of a kind (e.g., three jacks)

d) Determine the hand contains four of a kind (e.g., four aces)

e) Determine the hand contains a flush (i.e., all five cards of the same suit)

f) Determine the hand contains a straight (i.e., five cards of consecutive face value)

g) Determine the hand contains a full house ( i.e., two cards of one face value and three cards of another face value)

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Thiết kế trò chơi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: card dealing program, dealing cards visual basic, visual basic card dealing, program dealing cards straight, visual basic determine poker hand program, write program deals card poker hand, dealing cards program visual basic, visual basic modified, visual basic 6.0, visual, Visual Basic 6, visual b, the 49 suit, modified, jacks, e card, cards program, consecutive, program basic, deals hand, program write, poker cards, program visual, ghegeman3, dealing

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Toledo, United States

ID dự án: #1037743

6 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

nusratbd

Hi, I am ready to start.

$100 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
takitsolutions

Hi there, I am a professional .net programmer and can easily deliver the solution. Regards

$200 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
roohmadi

please, check your PM.

$100 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sakalyim

Be done in 5days

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freeagent11

hi, .net developer here. regards.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mshahid786

hi Please check my personal message for bid details.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0