Flash Usdt Software

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a developer with experience in Flash Loan functionality on the Binance Smart Chain. The project requires the following specific features:

- Flash Loan Functionality: The software should be able to execute flash loans on the Binance Smart Chain.

- USDT Wallet Integration: Integration of USDT wallet functionality is required for seamless transactions.

- Smart Contract Development: The developer should be able to develop smart contracts to facilitate the flash loan functionality.

The preferred platform for this project is the Binance Smart Chain, so prior experience with this blockchain platform is essential.

The timeline for this project is 1-2 weeks, so the developer should be able to work efficiently and meet deadlines.

Ideal skills and experience for this job include:

- Proficiency in Flash Loan functionality

- Experience with Binance Smart Chain

- Strong knowledge of smart contract development

- Familiarity with USDT wallet integration

- Ability to work within tight timelines and deliver high-quality results.

Blockchain Cryptocurrency

ID dự án: #37481782

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹31250 cho công việc này

mehrzadgsan

Hi, I have read your job description carefully and it is a great match for my skills. I am a senior blockchain developer and I have many experience with flash loan functionality. I have built smart contracts using fla Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0