Đã Đóng

NFT Marketplace -- 2

Looking for someone that can create an amazing NFT marketplace.

Kĩ năng: Blockchain, Web3.js, Cryptocurrency, Smart Contracts

Về khách hàng:
( 190 nhận xét ) Chowchilla, United States

ID dự án: #33788337