Đang Thực Hiện

project #5 for vandu2004

6 blog posts on various topics. Running project with vandu2004 for onsite content as well as content used for guest posting.

Kỹ năng: Article Writing, Blog, Research Writing, Viết kĩ thuật

Xem thêm: 5 for, guest writing, ndalleva, technical writing project, guest blog posting, blog various topics, writing project blog, guest blog posts, phpbb guest posting, phpbb enable guest posting, enable guest posting phpbb, enable guest posting, captcha guest posting, phpbb guest posting captcha, phpbb3 guest posting captcha, phpbb2 captcha guest posting, phpbb2 guest posting captcha

Về Bên Thuê:
( 262 nhận xét ) King of Prussia, United States

Mã Dự Án: #1666720

Đã trao cho:

vandu2004

Hi, placing the bid as discussed.

$250 USD trong 5 ngày
(36 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

copyedit

Please accept my bid for $50 for high quality, crisply written blog posts. I have attached some samples for your inspection.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4