Đã hoàn thành

200 BMR Posts (Private)

Private project for 200 BuildMyRank posts of 150 words each from the keywords given.

Don't bid unless you got invited.

Kĩ năng: Blog

Xem nhiều hơn: bmr 200, project bmr, 200 blog posts, 200 words posts, bmr blog, bmr buildmyrank, 150 words posts, 200 bmr posts, 200 words blog, bmr 150 words, 150 bmr, 150 words blog, buildmyrank 150 words, bmr blog posts, buildmyrank blog, bmr project, buildmyrank posts, bmr posts, buildmyrank, bid private project, Private bid, 200 posts, send private message yahoo messenger bid, private work bid, bid private work

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Penang, Malaysia

ID dự án: #1054803

Được trao cho:

Writeandgetpaid

_____________Thanks for the invite. More than 5000BMR live articles_____________

$140 USD trong 8 ngày
(178 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

saeedyasir

Hello, thanks for the invite. Looking forward

$200 USD trong 25 ngày
(41 Nhận xét)
5.5
dazunJ

I can do that

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0