Building Your Freedom Machine

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Looking for a ghost writer to help me write a book about my journey from being an employee in a 600sqft apartment to retiring at 37 while managing over $200M in real estate assets.

Viết sách Book Marketing

ID dự án: #36700160

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở