Viết y học Cuộc thi

Medical writing is a term originating in the pharma world. It refers to the activity of producing scientific documentation related to medicines by specialized writers. Medical writing involves describing research results, product use and medical information for regulatory authorities or for medical journals. It is a highly specialized field of writing as it involves adherence to clinical trial regulatory procedures. If you are in a business dealing with medical writing you can find freelancer medical writing experts to help with your tasks. Simply start by posting a medical writing job!
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Medical Writer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »