Đang Thực Hiện

Need Votes for online Poll

need 2,000 votes for an online poll... hit me up if interested!

very small project! need help ASAP!

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: poll, bulk votes, 000 votes, cpabullion, help need votes, votes online poll, need votes poll, need votes asap, votes online, need votes online, help online votes, need poll votes online, online small project, online poll, need votes online poll, poll votes, need unique online votes, need online votes, need online votes contest, poll project, online votes, poll hit

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Panama, Panama

Mã Dự Án: #1701925

Đã trao cho:

aimthemask

Hi , Lets start

$75 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $137 cho công việc này

eswar539

read your project [url removed, login to view] check your [url removed, login to view] want to tell one thing in public **cheap cost = cheap quality**

$280 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
4.2
dablu11

Voting Expert. Please Check PM

$55 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3