Đã Đóng

Votes for a simple online poll

I need 10,000 votes for an online poll.. proxies and bots are totally cool i have no problem with that.. small project, small budget. i need the most possible by the 23rd of June.

Thank you!

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: poll, bulk votes, votes possible, 000 votes, cpabullion, small project problem, votes online poll, need votes poll, simple online marketing, bulk proxies, votes online, need votes online, need poll votes online, online small project, online poll, need proxies bulk, need votes online poll, poll votes, need online votes, simple votes, small project small budget, simple small project, simple cool, poll proxies, poll project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Panama, Panama

Mã Dự Án: #1703980

2 freelancer đang chào giá trung bình $165 cho công việc này

fyuzm

pm send________________

$130 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2
ravi666

plz view [url removed, login to view]

$200 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3
honeypotant

Dear Sir. I have experience in various voting bot. I am ready to start. Thanks.

$150 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0