Đang Thực Hiện

Do some data entry

Menganalisa sejumlah data Analisa sejumlah data, mulai dari : 1. Identify, 2. Understand, 3. Analize, 4. Report

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14817622

Đã trao cho:

triana2808

A proposal has not yet been provided

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp1555555 cho công việc này

ripunjaya89

A proposal has not yet been provided

Rp1555555 IDR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0