Đã Đóng

Write a business plan

Job Description:

Prepare a business plan for startup XYZ.

We are looking to establish a solar panel factory in Cornwall, Ontario, Canada.

Kĩ năng: Kế hoạch kinh doanh, Phân tích kinh doanh, Viết bài kinh tế, Research Writing, Viết báo cáo

Về khách hàng:
( 41 nhận xét ) CHIRIRBANDAR, Bangladesh

ID dự án: #35916848