Đã Đóng

Mobile cklass

1 freelancer đang chào giá trung bình $5950 cho công việc này

zrandhawa

Please send me the full details Relevant Skills and Experience Android NDK/SDK, Java and c++ Proposed Milestones $6111 MXN - Full project

$5950 MXN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0