Đã Đóng

PokerSolutions

need blackjack offline game on delphi or c for kiosk stations

Kỹ năng: Lập trình C, Delphi

Xem thêm: pokersolutions, kiosk, blackjack, delphi kiosk, game blackjack, Delphi Game, stations, delphi delphi, game delphi, need kiosk

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rosh ha ain, Israel

Mã Dự Án: #50679