Đã Đóng

Game designer for PS2 & Xbox

I am looking for solid PS2 and Xbox game programmers. I need experienced gamers.

Kỹ năng: Lập trình C, Java, Visual Basic

Xem thêm: programmers game, looking designer game, for designer, ps2, designer game, c game, game programmers, need game designer, game xbox, game ps2, looking java programmers, experienced designer, looking game designer, need java programmers, game java, need game, need designer, looking designer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

Mã Dự Án: #4146

1 freelancer đang chào giá trung bình $2500 cho công việc này

bizzpeter

I have the experience of game designing,I am willing to help

$2500 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0