Đã Đóng

Game designer for PS2 & Xbox

I am looking for solid PS2 and Xbox game programmers. I need experienced gamers.

Kĩ năng: Lập trình C, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programmers game, need for programmers, need for java programmers, looking for designer game, java for c++ programmers, game for programmers, designer need, c# for programmers, c for programmers, for designer, c++ for programmers, ps2, looking for game designer, java game, game designer, game c#, designer game, c++-game, C game, c # game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #4146

1 freelancer đang chào giá trung bình $2500 cho công việc này

bizzpeter

I have the experience of game designing,I am willing to help

$2500 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0