Đã Hủy

Mail Transfer Agent (MTA) for Outlook

Mail Transfer Agent (MTA) for Outlook. Work with Outlook -process outgoing email messages before sending it to ISP server(allows edit email headers).

No required to process incoming mail messages, incoming mail comes from a ISP directly to Outlook. Single executable.

Kĩ năng: Lập trình C, Xử lí dữ liệu, Javascript, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: directly, transfer, email sending process, Agent, outlook mail server, email agent, outgoing email, isp server, outlook sending, mail incoming, transfer server server, mta email, outgoing, incoming email, mail transfer, incoming, mail javascript, mta mail agent, mta outlook, email mta, mail transfer agent, outlook server javascript, edit messages, transfer work, server javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #41968