Đang Thực Hiện

Porting C++ to Javascript

Port less than 1000 C++ lines to Javascript

Javascript should run on all modern browsers

Job should be completed with-in 7 days of bid acceptance.

Kỹ năng: Lập trình C, Javascript

Xem thêm: porting javascript, run javascript, project javascript, porting, javascript less than, C==, c/, C++, c++ to, c$, c#\, c#, c to, c ++ , c +, port javascript, browsers, netcoder

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) San Jose, United States

Mã Dự Án: #12094