Đã Đóng

C to C# conversion

I have 200ish (inc comments whitespace) lines of C code that need to be translated into a C# class.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C

Xem thêm: code c, c to, be translated, conversion code, lines code, code comments, whitespace, code conversion

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barnsley, United Kingdom

Mã Dự Án: #4088