Đã Đóng

C to C# conversion

I have 200ish (inc comments whitespace) lines of C code that need to be translated into a C# class.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C

Xem nhiều hơn: net c#net c#, code C, C==, c/, C++, c++ to, c++ a, c$, c#\, c#, c to, c c++ c#, c ++ , c +, be translated, conversion code, lines code, conversion net net, code comments, class net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barnsley, United Kingdom

ID dự án: #4088