Đã Hủy

Designing and Implementing a Mini Relational DBMS

See project description. It is pretty much self explainatory. My email address is XXXXXXXXXXXXXX. Let me know if you have any questions.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: visual designing, mini dbms implementation, relational, pretty, Mini project, dbms, implementing project, project relational, mini description, project designing, mini project dbms, dbms mini project, Designing project, project dbms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #29851