Đã Đóng

file conversion

Program to convert MONO bitmap files eg. pcx or tiff (any single format - not all) to HPGL plotter format .plt format

Kỹ năng: Lập trình C, Delphi, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: plotter plt, hpgl, plt files, mono, file conversion, eg, convert file, convert hpgl, bitmap program, conversion program, format file, convert visual mono, tiff files, convert visual program, basic format, mono convert visual basic, convert mono, hpgl file, file conversion program, visual program, visual basic plotter, program visual basic, plt format, plt, plotter visual basic

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Bradford, United Kingdom

Mã Dự Án: #35628