Đã Hủy

exe file

Can anyone do a program that can login at a poker soft, find a table and sit down on it?

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: exe file, find file, soft program, exe file program, exe exe, poker exe, program login, ntairis, login program, find program, exe program, file program, poker sit, file exe file, program file, poker soft

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Madrid, Spain

Mã Dự Án: #35940

5 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

gaffapi

sure... why not?

$80 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
5.8
egg

can do it easily! but what will you do next?

$70 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
3.9
mahendrakadwa

Hi, Let me know what you wnats me to do?,so send requrement specs to me?

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dotsoft

i have team for this work so, please trust one time. i can do this work...thanks

$90 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ypiol

I can do it with no difficulty.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0