Đang Thực Hiện

164560 clone of Googles advertising

I want to make a clone of googles advertising structure

not just designing

but programming , testing , bug fixing

everything

let me know of your offers

thanks for your time

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: c++ programming offers, advertising clone, designing advertising, programming bug, clone designing, bug clone, clone advertising, clone bug, structure programming

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

ID dự án: #1910751