Đang Thực Hiện

164560 clone of Googles advertising

I want to make a clone of googles advertising structure

not just designing

but programming , testing , bug fixing

everything

let me know of your offers

thanks for your time

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: c++ programming offers, advertising clone, designing advertising, programming bug, clone designing, bug clone, clone advertising, clone bug, structure programming

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

Mã Dự Án: #1910751