Đang Thực Hiện

128215 NS2 Comparison of toplogies

Hi!

I want a comparison of three toplopgies that are already present in NS2 to be compared using two routing protocols on some performence metrics. I also want the explanation done in the form of a report.

Short timeline.

BID only if you know NS2.

Regards

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: ns2 c, metrics, programming short, routing protocols, ns2 protocols, timeline report, bid comparison, ns2 routing

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1874383