Đang Thực Hiện

130117 Custom Raytracer

Create a custom 3dsmax raytracer (scanline) using c/c++.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: 3dsmax

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zalau, Romania

ID dự án: #1876285